คำขอแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบ.ทรู มูฟ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ในวาระที่ 4.1 เรื่องคำขอให้มีคำสั่งปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัททรู มูฟ จำกัด และการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่เป็นธรรม  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
21__2556__41___2