การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 วาระ 4.8 เรื่องการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมดังนี้
19__2556__49