วิทยุชุมชน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 40/2555 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 4.7 หารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิทยุชุมชน (ลสทช.) จึงขอเปิดความคิดเห็นดังนี้

40_2555__47