การตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม,ระเบียบกสทช.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและผู้ร้องเรียน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 15 พฤษภาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติเสียงข้างมากของที่ประชุมในสองวาระดังนี้  วาระที่ 4.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเพื่อทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก  และวาระที่ 5.1 เรื่องร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ….  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 19__2555