การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์,การอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกต ในวาระที่ 4.3 เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)
------------------------------------_---------_12_2556_one

และในวาระที่ 4.7 เรื่องแนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ

-----------------------------------------------12-2556