การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แบบใช้คลื่นภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล,ขอยกเลิกโครงการบันทึกติดตามเนื้อหารายการ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.19-4.22 ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองทัพบก และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
และวาระที่ 4.24 เรื่องขอยกเลิก 1. โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring Center)   2.โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุกระจายเสียง และ 3. ขออนุมัติตั้งโครงการทดลอง ทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------