เกณฑ์การคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในการประกอบธุรกิจ,ตรวจสอบการขยายเวลาดำเนินกิจการช่อง 3 อีก 10 ปี ไม่ชอบด้วย กม.

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ในวาระที่ 4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …
และวาระที่ 4.4  รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการขยายเวลาในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกไป 10 ปี อันเป็นการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------6-2556