การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 33/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556  วาระ 4.9 เรื่อง แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ ประเภทที่สอง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้เปิดเผยมติและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------1