ร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2556 วาระที่ 4.15 เรื่องพิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ -------------------------------------32-2556