ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang cartoon เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 31/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556  ในวาระที่ 4.8 พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang cartoon เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------31-2556