หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ในวาระที่ 4.7 เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … (เพิ่มเติม)
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------26-2556