พิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจำนวน 2 ราย มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตและมีความเห็นแตกต่างในการพิจารณาวาระที่ ๔.๕  เรื่อง การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจำนวน ๒ ราย ซึ่งปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  มีรายละเอียด ดังนี้
---------_-------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------_------------------------_6-2557-1