วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0602_62 กสทช. 15.62 วาระ 5.1.1

 

ทช1006.0603_62 กสทช. 15.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.0604_62 กสทช. 15.62 วาระ 5.1.5