วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0085_62 กสทช. 2.62 วาระ 5.1.1

 

ทช1006.0086_62 กสทช. 2.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.0087_62 กสทช. 2.62 วาระ 5.1.38