การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.1 เรื่อง การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในส่วนของโครงการที่ไม่เห็นชอบ จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังนี้

ทช1003.10.0673_61 กสทช.16.61 วาระ 5.3.1