ร่างระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนงาน กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.3 เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. พ.ศ. … กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0629_61 กสทช. 15.61 วาระ 5.3.3