กสท โทรคมนาคม ขอขยายระยะเวลานำส่งรายงานบัญชีแยกประเภท

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.6 เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี 2560 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้