รายงานการศึกษาแนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.4 เรื่อง รายงานการศึกษาแนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ร่วมลงมติโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0362_61 กสทช.8.61 5.2.4