การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กล่าวคือ

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีหุ้นส่วนเสียชีวิต จำนวน 2 สถานี กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0285_61 กสทช.6.61 วาระ 5.1.1

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.3 เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 สถานีขึ้นไป กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0286_61 กสทช.6.61 วาระ 5.1.3

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.5 เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 สถานี กรณีพบการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0287_61 กสทช.6.61 วาระ 5.1.5