จัดโปรโมชั่นใหม่โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผิดไหม

ผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรื่องสมัครใช้บริการส่งเสริมการขาย BLACKBERRY UNLIMITED 650 บาทต่อเดือน ต่อมาบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษ BLACKBERRY UNLIMITED 300 บาทต่อเดือน โดยไม่แจ้งรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนเสียสิทธิในการใช้บริการดังกล่าว จึงขอให้บริษัทฯ ชำระคืนค่าส่วนต่างบริการ เป็นเวลา 4 เดือน จำนวน 1,500 บาท

กรณีนี้ ที่ประชุมกทค. ครั้งที่ 5/2554 มีมติว่า การที่บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งรายการส่งเสริมการขายพิเศษ BLACKBERRY UNLIMITED 300 บาทต่อเดือน ให้แก่ผู้ร้องเรียน ไม่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ไม่ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ มีโปรโมชั่นใหม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้การทราบ และกรณีนี้บริษัทฯ ไม่ต้องคืนเงินส่วนต่างค่าบริการตามข้อร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องได้ใช้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายเดิม ดังนั้นการเก็บค่าใช้บริการเป็นไปโดยถูกต้องตามข้อตกลงของการใช้บริการแล้ว

อย่างไรก็ดี ในส่วนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ในประเทศไทย เมื่อมีการเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่มีลักษณะการใช้งานและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับบริการส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคใช้บริการอยู่ บริษัทฯ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการส่งเสริมการขายใหม่โดยอัตโนมัติ ต่างกับการดำเนินการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ  กสทช. จึงควรพิจารณาว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยควรปรับเปลี่ยนให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการอยู่เดิมได้ใช้บริการส่งเสริมการขายใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่