ค้างค่าบริการเกินกว่า 2 งวดติดต่อกัน ถูกระงับบริการ จะโอนย้ายเครือข่ายได้เมื่อชำระหนี้แล้ว

กรณีนี้ผู้ร้องเรียนรายเดียวกันร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 กรณี กรณีละ 1 หมายเลข ประกอบด้วยหมายเลขแรก ผู้ร้องเรียน ใช้โปรโมชั่นโทรฟรีทุกเครือข่าย 40 นาที เดือนละ 59 บาท และในวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เป็นปกติ แต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ไม่สามารถโทรออกได้ รับได้อย่างเดียว ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สัญญาณถูกระงับทั้งหมด เมื่อติดต่อบริษัทพบว่ามีค่าบริการค้างชำระจำนวน 170 บาท  ส่วนเลขหมายที่สองใช้โปรโมชั่นเดียวกัน มีค่าบริการค้างชำระจำนวน 134 บาท จึงมีคำขอให้บริษัทฯ โอนย้ายเครือข่ายให้

บริษัทชี้แจงว่า หมายเลขแรกถูกระงับสัญญาณเนื่องจากมียอดค่าบริการค้างชำระ และถูกยกเลิกบริการเนื่องจากมียอดค้างชำระจำนวน 4 เดือน เป็นเงิน 172.70 บาท และบริษัทฯ ไม่พบข้อมูลการยื่นเรื่องโอนย้ายเครือข่ายแต่อย่างใด จึงไม่สามารถโอนย้ายเครือข่ายให้ได้

ส่วนหมายเลขที่สองค้างชำระค่าบริการจำนวน 4 เดือน คิดเป็นเงิน 240.26 บาท ดังนั้นจะสามารถโอนย้ายเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริง ผู้ร้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการจำกัดวงเงินการใช้ไว้ที่ 63 บาทต่อเดือน และบริษัทไม่ได้ตัดสัญญาณทันทีที่ใช้บริการครบ 40 นาทีตามโปรโมชั่น และไม่มีการแจ้งเตือนว่าครบโปรโมชั่นแล้ว แต่บริษัทฯชี้แจงว่าไม่พบการจำกัดวงเงินดังกล่าวแต่อย่างใด และต่อมาบริษัทได้ยื่นเอกสารการใช้บริการ (CDR) ให้แก่สำนักงาน กสทช. เพื่อยืนยันการคิดค่าบริการดังกล่าว

เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2560 ที่ประชุมมีมติเหมือนกันทั้งสองกรณีว่า หนี้ของผู้ร้องเรียนเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องเรียนค้างชำระค่าบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ นอกจากนี้ ตามข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเรียนมีการขอโอนย้ายเลขหมาย จึงไม่พิจารณากรณีการโอนย้ายเลขหมาย

 

รู้สิทธิ

ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันที กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน

 

หมายเหตุ: เนื้อหาในส่วนเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคนี้เป็นการเรียบเรียงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคทางด้านกิจการโทรคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ตั้งแต่การประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2554 จนถึงการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560