การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560

กสทช.-18-60

ความเห็นต่าง

ขอขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ขอรับจัดสรรคลื่นเพื่อกิจการวิทยุคมนาคม, ขอบเขตการได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2310 - 2370 MHz ของบริษัททีโอที, ร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3, พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณียื่นคำขอหลังใบอนุญาติสิ้นสุด, บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค, ช่อง 5 โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย อย., แผนเยียวยากรณียกเลิกช่องรายการ POP TV, การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจ