การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 31/2559

_31-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 31-59.1