การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 27/2559

Agenda-NBC27-59

จับตาวาระ

จีเอ็มเอ็มบี จ่ายเงินค้างคืนสมาชิก, พักจอ Wake Up News ช่องวอยซ์ทีวี 7 วัน, ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ, รายงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการรบกวนสถานีระบบเอฟ.เอ็ม., (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ, ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี FM.101.75 MHz สถานีวิทยุเทพารักษ์เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ FM.105.25 MHz., สถานีวิทยุพัฒนากระจายเสียงพัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ FM.104.25 MHz สถานีวิทยุเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม FM.104.25 MHz ช่องรายการ R Channel