การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 18/2559

_18-59.เลื่อน 1 _ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 18-59