การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2559

_15-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 15-59