การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 12/2559

_12-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 12-59 - for merge