การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2559

1-59_-----------------------------------------------------------------------.--------------------------1-59-version-2