การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2558 (ยกเลิกประชุม)

----------------------------------------------3.58