การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2555

------------------------_255