การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2562

ระเบียบวาระที่ 1 ปรับปรุงเรื่องการจัดสรรเงินเขhากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ

ระเบียบวาระที่ 5.4.1 : การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563 ของสํานักงาน กสทช

ระเบียบวาระที่ 5.4.2 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ