การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

วาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications–IMT) ย่านความถี่ ๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์ : คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ คภ.

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่อง บริษัท เนกซ สเตป จำกัด ขอรับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : ทบ.