การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 51/2557

NBC-51-57

จับตาวาระ

แก้ไขประกาศเรียงเลขช่องกล่องดาวเทียม – เคเบิ้ล, ร่างรวมกลุ่มสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ, (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... , การแก้ไข(ร่าง) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์, การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ51, การรับชมทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มอื่นๆ, วาระการรายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค, แก้ไขประกาศเรียงลำดับเลขช่องในกล่องดาวเทียม – เคเบิ้ล, ร่างประกาศรวมกลุ่มสื่อ, ร่างประกาศเรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ, ร่างประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสฯ