ดาวเทียม, โฆษณาอาหาร – ยาเกินจริง, อนุมัติผังรายการ

.เตรียมคืนธิีวีดาวเยมเพิ่ม พร้อมใช้ยาแรงหาพบารโฆษณาอาหาร – ยาเินจริง

จันร์นี้- .เตรียมปล่อยช่องดาวเียมเพิ่ม หลังMOU ปรับผังรายารใหม่ไม่ำผิฎหมายโฆษณาอาหาร – ยา เินจริง//ด้าน ช.ร่วมมือับผู้บริโภคเตรียมเฝ้าระวัง หาพบารระำผิดโูงขึ้น

นางาวุภิญญา ลางณรงค์ รรมาร ช. เปิดเผยว่า วันจันร์ 30 มิ.ย. 57 ี่ประชุมคณะรรมารารระจายเียงและิจารโศน์(.) ครั้งี่ 28/57 มีวาระารประชุมน่านใจ ได้แารพิจารณาแจ้งยืนยัารประอบิจารโัศน์ประเภไม่ใช่คลื่นบอรับมาชิ หรือช่องีวีดาวเียมและเคเบิ้ล ี่นอจาจะต้องำตามเงื่อนไข ช. ั้งารต้องเข้ารหัตอน่งขึ้นดาวเียมและเอาลงล่อง และอนุญาตโฆษณาชั่วโมงละไม่เิน 6นา แล้ว มติ .ล่าุดได้มอบหมายให้คณะอนุรรมาริจารคุ้มครองผู้บริโภคในิจารระจายเียงและารโัศน์ ตรวจอบผลช่องีวีี่ละเมิดและเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมำเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่ม

               วันพฤหับดี 26 มิ.ย. 2557 นางาวุภิญญา ล่าวว่า “ี่ผ่านมา ตนในฐานประธานคณะอนุรรมารฯ พร้อมด้วย คณะอนุรรมารและำนังาน และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันช. ได้เชิญผู้ประอบารีวีแบบบอรับมาชิี่เข้าข่ายารเอาเปรียบผู้บริโภคจาารโฆษราเินจริง มาำข้อตลงร่วมันเพื่อยืนยันว่าได้รับราบและเข้าใจหลัณฑ์ี่เป็นารระี่เอาเปรียบผู้บริโภค ตามประาศ ช. เรื่อง ารระี่เป็นารเอาเปรียบผู้บริโภคิจารระจายเียงและารโัศน์ พ.ศ. 2555 และแนวางปฏิบัติ เรื่อง ารระี่เป็นารเอาเปรียบผู้บริโภคในิจารระจายเียงและารโัศน์  ซี่งหารณีี่ผู้ประอบารไม่ามารถปฏิบัติตามข้อตลงได้ ไม่ว่าในรณีใดๆ ็ตาม ผู้รับใบอนุญาตฯ ยินยอมรับผิดตามหลัณฑ์และวิธีารี่ ช.ำหนด แม้ว่าจะเจอเียงบ่นจาช่องีวีี่เจอประบปัญหาเศรษฐิจ แต่อนุรรมารฯได้ยืนยันว่าช่องต้องลงนามข้อตลง ารไม่ำความผิดในารโฆษณาและประาศารละเมิดผู้บริโภคอี จึงเตรียมเนอรายชื่อให้บอร์ด .พิจารณาวันจันร์นี้ หาได้ลับมาออนแอร์ ช่องี่ลงนามจะต้อง่งเลับมาให้ำนังานตรวจเป็นเวลา 2 เดือน ในเดือนแรให้่ง 7วัน หลังจานั้นจะุ่มเรีตรวจเี่ออนแอร์เป็นระยะ ซึ่งรวมช่องี่ผ่านารพิจารณาครั้งนี้จำนวน 80 ช่อง ในนี้มีั้งช่องี่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค 60 ช่อง และไม่เข้าข่ายามารถพิจารณาผ่านได้ 20 ช่อง ่วนอี 22 ช่อง ยังไม่ผ่าน เนื่องจาหลัฐานเอารยังไม่ครบ และบางช่องยังติดประาศ คช. ซึ่งารพิจารณาเพื่อารคุ้มครองผู้บริโภครณีนี้ไม่เี่ยวับเรีภาพางารเมือง เป็นเรื่องารับดูแลโฆษณาอาหารและยาี่เินจริง ”

“…โดย่วนตัวแล้วมีหลายช่องไม่อยาให้ผ่านและเคยลงมติงวนความเห็นไม่ต่อใบอนุญาตให้่อนหน้านี้ เพราะระำผิดตามฏหมาย อย. แต่ในเมื่อครั้งนี้ช่องยินดีขอล้างผังเดิมเนอผังใหม่ และ ให้คำัญญาว่าจะผลิตรายารี่มีคุณภาพมาขึ้นไม่โฆษณาผิดฏหมาย อย. คบ. หรือโอ้อวดเินจริงอี จึงถือเป็นารให้โอช่องได้ปรับตัวใหม่ แต่ถ้าพบารำความผิดอีจะเนอให้ บอร์ด . ระงับหรือเพิถอนใบอนุญาตต่อไป จานี้ไปหาใครพบารโฆษณาี่เอาเปรียบผู้บริโภคามารถร้องเรียนเข้ามาได้ รวมั้งจะหารือับเครือข่ายองค์รผู้บริโภคในารำร่วมมือับ ช. เพื่อมอนิเตอร์ช่องีวีดาวเยมต่อไป รวมั้งารเร่ง่งเริลไารับดูแลันเองของช่อง โครงข่าย ผู้ประอบารื่อให้จริงจังมาขึ้น โดยร่วมับมาคมโฆษณาฯ และ มาคมีวีดาวเียมฯต่างๆ ให้มีไยคมเป็นแนหลัในารลั่รองและพัฒนา ยระดับเนื้อหาในีวีดาวเยมให้ดีขึ้นว่าี่เป็นมา เพราะจานี้โครงข่ายีวี และล่องี่นำช่องดาวเียมต่างๆไปลง อาิ  PSI IPM True Vision GMM RS CTH  ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ถ้าช่องนั้นโฆษณาผิดฎหมาย …”ุภิญญา ล่าว
่วนวาระอื่นน่านใจติดตาม แนวางารับดูแลารให้บริารโัศน์ี่ไม่ใช้คลื่นความถี่ วาระารอนุมัติผังรายารหลั (หลังแ้ไข) ีวีดิจิัล 5 ช่อง ได้แ่ อัมรินีวี ONE  BIG เนชั่นีวี และวอยซ์ีวี ่วนวาระอื่นๆ ชวนจับตา