พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองของ DTAC กรณีไม่จัดส่งบัญชีแยกประเภท

ggggg24.58

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 24/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 มีวาระที่น่าจับตา คือ เรื่องพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ไม่จัดส่งรายงานบัญชีแยกประเภทประจำปี 2555 ซึ่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมนั้น กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานบัญชีแยกประเภท เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในเชิงการกำกับดูแลการประกอบกิจการ

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการกำหนดค่าปรับทางปกครอง สำนักงาน กสทช. ได้เคยมีหนังสือแจ้งเตือนบริษัทฯ ให้นำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทแล้ว แต่ยังคงพบว่ามีการฝ่าฝืน เลขาธิการ กสทช. จึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะมีการกำหนดค่าปรับทางปกครอง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อพบว่ายังไม่มีการนำส่งบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้อง จึงได้มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ให้บริษัทฯ ชำระในอัตราวันละ 210,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวกลับมา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 อ้างว่า การกำหนดให้บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดโดยมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทนั้น ทำให้ต้องเสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นคำสั่งที่กำหนดให้บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้โต้แย้งต่อศาลปกครองและอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล

ขณะที่ทางด้านสำนักงาน กสทช. เห็นว่า เหตุผลของบริษัทฯ ไม่ใช่ข้อโต้แย้งคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง แต่เป็นการโต้แย้งเรื่องการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งอยู่ในการพิจารณาคดีของชั้นศาล ดังนั้นตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศ บริษัทฯ ก็ต้องมีหน้าที่นำส่งบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้อง เพราะถือเป็นมาตรการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และลดการผูกขาด เหตุผลที่บริษัทฯ หยิบยกมาอ้าง จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนการกำหนดอัตราค่าปรับนั้น สำนักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ได้คำนึงถึงผลกระทบอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบกิจการได้รับประโยชน์จากการไม่เปิดเผยต้นทุนการให้บริการ การปฏิบัติที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการกำกับดูแลการแข่งขัน ผลกระทบที่ทำให้สำนักงาน กสทช. ไม่ทราบว่าอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นมีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่นและผู้บริโภคหรือไม่ อีกทั้งนี่ไม่ใช่การฝ่าฝืนประกาศเป็นครั้งแรก แต่ได้ทำผิดซ้ำเป็นปีที่สอง จึงควรเพิ่มโทษค่าปรับสูงขึ้น ซึ่งก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดค่าปรับอย่างเหมาะสมแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ระบุว่า ปัจจุบัน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้นำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทปีบัญชี 2555 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่ง หากที่ประชุม กทค. วินิจฉัยยืนตามคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. บริษัทฯ ก็จะยังคงต้องชำระค่าปรับในอัตราวันละ 210,000 บาท โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ถึง 11 มีนาคม 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 22,890,000 บาท

ในการพิจารณาวาระนี้ นอกจากประเด็นมติที่ประชุม กทค. ที่น่าจับตาแล้ว ยังมีข้อน่าสังเกตด้วยว่า กรณี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ที่มีการละเมิดประกาศโดยไม่นำส่งบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่สำนักงาน กสทช. ไม่นำเสนอเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ให้ที่ประชุม กทค. พิจารณานั้น เป็นเพราะ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ไม่ได้อุทธรณ์หรือว่าอย่างไร

สำหรับวาระอื่นๆ ที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาในครั้งเดียวกันนี้ ยังมีเรื่องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และเรื่องร้องเรียน 5 กรณี ซึ่งเป็นกรณีผู้ใช้บริการประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณ ปัญหาการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด และปัญหาผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า