งบการเงินไตรมาส2, ร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ ฉ.3, ร่างประกาศเรื่องควบรวมกิจการหุ้นไขว้ครอบงำกิจการสื่อ, ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่ ๓๘๐-๕๑๐ MHz และร่างแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกฯ, ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่ ๘๐๖ – ๘๒๔/๘๕๑ – ๘๖๙ MHz และร่างแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ย่านความถี่ ๘๐๖-๘๑๔/๘๕๑-๘๕๙ , ร่างประกาศ กสทช. นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. …. และร่างประกาศ กสทช. ผู้มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม, เสนอขอออกประกาศเรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗, ระเบียบงบประมาณผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน