เอกสารประกอบงานเสวนา NBTC Public Forum “ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย”

untitled1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีเสวนา NBTC Public Forum 6/2559

ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย”

จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
ร่วมก้บเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพฯ

* เอกสารประกอบการเสวนา

Download (PDF, 2.35MB)

* ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Download (PDF, 740KB)

* รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Download (PDF, 2.19MB)

* อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

Download (PDF, 2.41MB)

และไกด์ไลน์การจัดการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่องกง

Download (PDF, 700KB)