“..ก็หวังว่ามันอาจจะพอมีจุดร่วมได้ โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ประโยชน์สาธารณะ สิทธิและเสรีภาพ และความรับผิดชอบ”

 

รวบรวมความเห็น ข้อสังเกต ข้อกังวล จากเวทีสนทนาโต๊ะกลม “มองอดีต แลอนาคต การจัดสรรคลื่นความถี่” เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 ที่สะท้อนมุมมองต่อคำสั่งการขยายระยะเวลาการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ สำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง (คสช. ที่ 76/2559) รวมถึงการทำหน้าที่เรียกคืนคลื่นจากหน่วยงานรัฐ ของ กสทช. ที่ผ่านมา

ChaiwatUajitOk JenpasitPiyabutOk ChirmsakPrawitSomkuanSupinya

 

DongOk

 

 

ArthitOk

CharoenOK

PannapornOk

PiyabutOk

SuwannaOk

teeramonOk

UajitOk

WichanOk

WorapojOk