ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 3/2560 “สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย”

สื่อนำเสนอของวิทยากรประกอบเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 3/2560 “สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

เสวนาแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากธุรกิจดิจิทัล
ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย
รศ. คณาธิป ทองระวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พญ. วิมลรัตน์ วันเพ็ญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ
นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา ตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุม THE 2016 UN ECOSOC YOUTH FORUM
ดำเนินรายการโดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท)

รศ. คณาธิป ทองระวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1.-นำเสนอกฎหมายกับสื่อเด็กวันที่25กันยายน2560-

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ
digital-and-kids-final-จากคุณธาม-เชื้อสถาปนศิริ-26-ก.ย.60

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย
สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย (ดร.ศรีดา ต

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
สื่อออนไลน์-สามสถาบัน (นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลก