สรุปสถิติที่น่าสนใจในกิจการโทรคมนาคม ไตรมาสแรกของปี 2560

ที่มา : สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.), สำนักงาน กสทช.