ดาวน์โหลด!เอกสารประกอบงานเสวนา NBTC Public Forum “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.”

13735750_257062368010112_4697640369680273148_o

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีเสวนา NBTC Public Forum ๒/๒๕๕๙

ในหัวข้อ มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.

จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

o   ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์        นักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารมวลชน

Jiraporn1

o   วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง         คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

Worapoj

o   ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ              ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Supot

o   สุวรรณา สมบัติรักษาสุข       ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบาย สถาบันอิศรา

Suwanna.pptx

o   สุปัน รักเชื้อ                     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

o   วิชาญ อุ่นอก                   สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

o   สุวรรณา จิตประภัสสร์         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

อ่าน ร่าง พรบ.กสทช. ฉบับแก้ไขเสนอ สนช.

---------.------------.-------------------------------.30.6.59