“สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. รบกวนการบินได้อย่างไร?”

Infograhic “สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. รบกวนการบินได้อย่างไร?”

infographic-FM----------------------------------------------------------------

สามาถเข้าไปดูข้อมูลแบบความคมชัดสูงได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B1NcPVpY6d4AbFJ2cVFMY1poa2c/view?usp=sharing

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
สำนักงาน กสทช.
30 พฤษภาคม 2559