ดาวน์โหลดเอกสาร NBTC Public Forum”อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช.ในร่างรัฐธรรมนูญ”

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบในงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

“อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. (ซอยสายลม)

——————————-

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.       นำเสนอสาระและกระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

โดย  ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.     การเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”

                             4 ประเด็น ดังนี้ – การจัดสรรทรัพยากรเรื่องคลื่นความถี่

          – โฉมหน้าใหม่ กสทช.

          – การปฏิรูปสื่อและสิทธิวงโคจรดาวเทียม

          – การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

 

          วิทยากร

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์             คณบดีคณะการสื่อสาร ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

นายคำนูณ สิทธิสมาน              สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง          คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช           ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข   ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อสาธารณะ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง            เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

 

หมายเหตุ *  อาหารว่างเสริฟระหว่างประชุม

---------------------------------------------------------------------.docx

อนาคตการสื่อสารไทยโฉมหน้าใหม่ กสทช.ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่

โดยบุญเลิศ คชายุทธเดช ( ช้างใหญ่ ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สื่อมวลชนอิสระ

Boonlert.docx

วิทยากร นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

Suwanna.pptx

 

วิทยากร นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Worapoj

 

วิทยากร นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

Saree.ppt