Download เอกสารงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในชุมชน”

Download เอกสารงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในชุมชน”
จัดโดย ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ร่วมกับองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอเรื่อง “สถานีวิทยุคมนาคม: ความจำเป็นและความเสี่ยงที่ต้องหาจุดสมดุล”
ppt-24-9-58-2

—————————————
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอในงาน “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในชุมชน” โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการอิสระ
NBTC-forum-25-9-15