ระเบียบ กสทช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้ คลื่นความถี่ และกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556