แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๘ ง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]