ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗