ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖