ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕