ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔